yOgarAja:

yogaraja

 

Subcategory lakShaNa shloka Description
yOgarAja
mUrti:
vAmAngke puShkalam snigdham dvicakram ca sUkShmakam| sthirAsanam kruShNavarNam nAbhiyuktam ca yad bhavet| tad gyeyam yOgarAjasya lakShaNam shrI: pradAyakam|| left side lotus; smooth; minute 2 chakras; stable seat; black color;1-2c
Advertisements