vishvarupavishvarupa2

Subcategory lakShaNa shloka Description
vishvarUpa: vishvarUpo hari: sAkShAtpArAvatagalopama:| bahucakrAnkito anekamUrtirUpa samanvita: many chakras above 20; many shapes
vishvarUpa: pancavaktra: sthUlacakra: puruSho bahucakraka:| vishvarUpo hyananto vA putrapoutrAdikaprada: (dasha cakraka:) 5 vadanas; 10 chakras; big chakras;
Advertisements