vishvambara

Subcategory lakShaNa shloka Description
vishvambhara: cakrANAm cApi vimshatyA yuktO vishvambhara: shubha:| bhuktimuktiprado nruNAmante mokShapradAyaka:| 20 chakras
vishvambhara: shyAmo dvAdasha randhrastu caturvimshati cakravAn| vishvambhara iti khyAta: sarvasoubhAgyadAyaka: blue black color; 12 opening; 24 chakras

 

Advertisements