viShNu mUrthy

vishnu

vishnu2

 

vishnu maha

 

Subcategory lakShaNa shloka Description
viShNu: vAmacakro bruhadvAra unnato madhyanimnaga:| sa kapila: snigdha: varNe viShNurviShayabhedata:|| viShNukrAntanibhAkAro vanamAlAdilakShyavAn| pancAyudhadhara: shrImAn viShNurityucyate budhai:|| sthUlacakro bhaveddevo mokShaikaphalado acyuta:| kShatriyai: pUjyate nityam dhanadhAnyam bhavetsudhI:|| large opening; left side big chakras; depression at the center; smooth; vanamala; chakra, shanka, mace, padma, sword signs; 1v-2c
viShNu: raktavarNa mahAkAnti vindyutpunjanibhAnanam| kandarpa dhanurAkArair mastakopari shobhitam|| mahAviShNuriti khyAto bhuktimuktiphalaprada:|| red color; very attractive; bow and arrow in the front;; 1v-2c
viShNu: viShNu: kruShNAkrutishcaiva sthUlacakra: sushobhana:| gadAkrutistathA pruShTe lakShyate madhyadeshata:|| vAmacakram bruhaddvAro unnato madhyanimnaga:| sa kapila: snigdhavarNa: viShNurviShayabhogata: big vadana; left side big chakras; mace sign; depression at the center;tinge of tawny color;; 1v-2c
mahAviShNu: mahAviShNustu bhagavAn dashacakreNa samyuta:| svarNarekhAsamAyukto maNi mANikya dIptimAn|| golden streaks; 5 vadana- 10 chakras; ruby, golden dots;
Advertisements