chidrapruShTha vAsudeva:

vAsudeva chidrapruShTha

shuddha vAsudeva:

vasudeva shudda 2

nIlOtpala vAsudeva:

vAsudeva nIlotpala

 

pUgIphala vAsudeva:

DSCN2974

Subcategory lakShaNa shloka Description
candrAbhavAsudeva: rekhApancAyudhadharo himAmshusadrushaprabha:| nAbhicakradhara: shAnto vAsudeva udAhruta: || five lines; shanka, chakra, gada, padma; charming to look at; chakra at the navel (inside); 1v-2c
dvArakAcakravAsudeva: dvAradeshe same cakre drushyete nAntarIyake| vAsudev: sa vigyeya: shuklAbhashcArushobhana:|| two equal chakras at the entrance; charming to look at; white color; 1v-2c
pUgIphalavAsudeva: pUgIphalasamAkAram hrasvam ca parivartulam| dvAradeshe same cakre drushyete nAntarIyake|| betal nut shape; small and round; two equal chakras at the entrance; 1v-2c
chidrapruShThavAsudeva: pruShTabhAge tathA chidram bindunA paribhUShitam| lalATe shvetanAgAstu vAsudevasya lakShaNam|| hole at the bottom;dots; white sign at the forehead; dots;; 1v-2c
padmayuktavAsudeva: rekhAbhirAvrutam vApi padmayuktamathApi vA| dvAradeshe same cakre drushyete nAntarIyake|| vAsudeva: sa vigyeya: shuklAbhashcAruvigraha:| apamrutyuhara: shIghram sarvakAmaphalaprada:|| lines;lotus lines; two equal chakras at the entrance; white colored; 1v-2c
nIlotpalavAsudeva: nIlotpaladalAkAram dIptacakram ca vaktrakam| vAsudevstvakhilada: anantashcotpalaprabha: || bluish; elongated chakra at the entrance; lines like hooded serpent; 1v-2c
shuddhavAsudeva: kruShNA nIlA shilA yasya samacakrA pradrushyate| vAsudeva: sa vigyeya: sarvakAmaphalaprada:|| vAsudevo jagadyoni: pItavarNena cinhita:| cakre dvArapradeshe ca soukhyada: parikIrtita:|| black or blue color body; two equal chakras at the entrance; inside vadana yellow color marks;; 1v-2c
shuddhavAsudeva: vAmapArshve sthite cakre sitavarNena mishrita:| vAsudeva: sa vigyeyo viprANAm bhuktimuktida:|| left side chakra; mix of white color; 1v-2c
Advertisements