ankushakara varaha:

varaha ankushakara varaha ankushakara2

dhanya varaha:

varaha dhanya

lakShmI varAha:

varaha lakshmi varahavaraha lakshmi2

shudda varAha:

varaha shuddavaraha shudda 2

 

varaha shudda23

urvI varAha:

 

varaha urvi 2

bhUvarAha

varaha bhu

Subcategory lakShaNa shloka Description
amruta varAha sumukham sUkshmacakram ca unnatam mastakopari | tribindubhihi parivrutam vArAham amrutapradam || elevated ; minute chakra; three spots; pointed face;;1v-2c
ankushAkArabhUvarAha ayascakrAntika lasad yekadamshTram ca tAdrusham | ankushAkAravadanam vArAham bhUpradam shubham || well formed chakras; one fang; elephant goad (ankusha) like opening;1v-2c
bhUvarAha dIrgAsyam shyAmalAkAram pruthagvalayaveShTitam | dvAradeshe lasatcakram bhUvarAham vidurbudhA: || big opening; blue-black color; two big chakras at the opening with meru
bhUvarAha atasikusumaprakhyam nIlotphalanibham tu vA | dIrghAkAram tu taddIrghadvArayuktam sadAbjagam|| pruShTonnatam ca dIrghAsyam vAmatascakramunnatam| svarNarekhAsamAyuktam varAhAkrutireva vA|| varAhamUrtir ityuktam rAjyalakShmIpradam nruNAm| vanamAlAyutA lakShmIvarAha: parikIrtita:|| putrapoutrapradA nityam bhUdhana gyAnavardhinI || aracakrAnvitam sumucchritam|| brownish yellow hue; blue black color; elongated body; big opening; raised backside; left side chakra; golden lines; boar shape; if with vanamala then lakshmi varaha;;1v-2c
dhAnyavarAha adhovaktram atisnigdam unnatamadAyikam | vArAham dhAnyaphaladam sarvair ArAdhanIyakam downward slant vadana, very smooth; elevated front;;1v-2c
dharaNivarAha sukhAsanam supItAbham sUkshmadamsTram sucakrakam | sudamshTrAbhyAm samopetam vArAham dharaNipradam firmly seated; good yellow color body;well formed chakras and fangs;;1v-2c
indranIlavarAha indranIlanibham sthUlam trirekhA lAncanam shubham | vArAhamiti vigyeyam sarvakAryaphalapradam || indra neela color -bluish; big; three lines;;1v-2c
lakshmi varAha krishNa pIta unnata : prushTe vartulAvarta pUjitam | dakshapArshve sthite cakre salagne pradarshyata: || vanamAlAyutA lakshmIvarAha: parikIrtita:  | round shaped; black and yellow color; elevated bottom; right side joined chakras; with vanamAlA;1v-2c
mOkshavarAha ghoNarUpI varAhAkhyA caturlAncana samyutA | sA dadyAt mOkshasidyartham brahmacAribhir arcitA || long boar like face; four dots;;1v-2c; yati only
shaktivarAhA vArAham shaktilingam tu cakreshu vishame stite with chakra and shakti linga mark; bluish;;1v-2c
shudda varAhA varAha: satuvigyeya: cakreyasya sadambuje| tasya sampUjanya dehi prApnoti manespsitam|| chakras with lotus joint;
shudda varAhA kUrmAnganIva yam pashyed varAham rUpamavyayam | goshpadam yatra drushyate varAho nAtra samshaya : kurma like body but with cow’s foot print;1v-2c
shvetavarAha dIrgagoNa samAyuktam ekadamshTram sunirmalam | vanamAlAyutam ramyam shvetam vArAhamuccate || long front; one fang; shiny; vanamala; white color body; 1v-2c
shvetavarAha gOkshIra varNamatulam vanamAlAnkitam tathA | shveta varAhakam nAma tasya punyamanantakam color of cows milk and vanamala;1v-2c
shyAmala varAha dIrgAsyam shyAmalakAram prutivivalayaveshtitam | dvaradeshe lasatcakram vArAham paricakshate || big face, mouth; blue-black/dark color; prutivi valaya – type of ring sign, good chakras at the entrance;1v-2c
urvIvarAha vAmacakram bruhannetram pushkalam tiryagAkrutihi | pAtAlagulikA chidram raktanIlasamaprabham | urvIvarAhamityAhur bhUpradam kulavardanam this varaha chakra on the left side; many holes; brilliant; elongated; deep vadana/hole; bluish/dark reddish color;1v-2c
varAha dakshiNe kalpavruksham ca lakshayedu varAhakam | vAmapArshve ca tishTAte dvArapArshvastha damshTRike || vAma pArshvastha cakre vanamAlAvibhUshitam | bhugna cinha koustubhena virAjitam kalpavruksha sign on the right; left side chakra and fang; vanamala; below gold spots and kaustubha mark;1v-2c
Advertisements