bhUlAbha vAmana:

vAmana bhUlAbhavAmana bhUlAbhavamana bhulabha2

citrakuNDala vAmana:

vamana chitrakundala

kAmya vAmana:

vamana kAmyavamana kamya (2)vAmana kAmya 2vAmana kAmya3

dadhi vAmana:

vamana rakta nilavamana dadhi rakta nila

vaamana dadhigopala

shudda vAmana:

vamana shudda2 vamana shudda

vAmana shuddha 2

abhIShTArtha vAmana:

vAmana abhIShTArtha

Subcategory lakShaNa shloka Description
shuddhavAmanaha vartulam ca atihrasvam ca vAmana: parikIrtita:| kadambakusumAkAro rekhapancakasamyutam||annapAnasamruddhi: syAt sarvasoubhAgyavardhana:| Aroyasukhadashcaiva vAmana: parikIrtita: round and small body like a cadamba flower; 5 rekhas on the body; 1v-2c
abhIShTArtha vAmanaha Urdhvam ca samacakro vA abhIShTArthaprado arcita: | vartulam ca atisUkshmashca vAmanam parikIrtita: round body; upward equal very small chakras; 1v-2c
IpsitavAmana: madhyacakrUkamahrasvamatisnigdham ca kArShNivAn| spaShTacakram vAmanam syAnnruNAm IpsitakAraNam|| black,shiny and small body; centre well formed chakras;; 1v-2c
kAmya vAmana: atasIkusumaprakhyam kincid unnatamastakam| tadvAmanam kAmadam syAtkincid aspaShTa cakrakam|| linseed flower like appearance; bit elevated head; little unclear chakras.; 1v-2c
bruhadkukshi vAmana: vartulam nIlameghAbham vanamAlAvibhUShitam| sUkshmarandhra bruhatkukShim vAmanam bhuvi durlabham|| round; cloud blue colour; vanamala;small vadana; big belly; 1v-2c
dadhivAmana kadambakusumaprakhyam ravipunjasamaprabham | cakrasyo ubhayapArshve tu snuhipuShpAkrutirbhavet|| round; sides of chakra lines like discus; snuhi pushpa sign; 1v-2c
ujvalavAmana: indranIlanibhakAram vanamAlAmbujojvalam| hrasvam suvartulam caiva vAmana: paricakShate round and small body with blue color; vanamala; mark of lotus;; 1v-2c
dadhibudbuda vAmana: etallakShaNasamyuktam dadhibudvudashobhitam | vAmanam nIlameghAbham vadanti dadhivAmanam|| round and small body; spots of curd; cloud color; 1v-2c
raktabindu vAmana: vartulam ca atihrasvashca raktabindumahadyuti: | dadhivAmanasamjA syAd durlabha: sarvakAmada: || round and very small body with red spots;; 1v-2c
atasipuShpavAmana: atasIpuShpasamkAsham bindunA paribhUShitam| hrasvam suvartulam caiva vAmana: parikIrtita:|| linseed flower like appearance; dots; small and round; 1v-2c
hemAngavAmana: vruttAkAra: catrashira: shrIbhUbindusamujvala:| hemadUliparikshipta hemAnga vAmanam vidu: round in shape;circle/chakra on top;white spots;srivatsa mark;gold dust sprinkled; 1v-2c
indranILavAmana: indranIlanibhakAram vanamAlAmbujojvalam| hrasvam suvartulam caiva vAmana: paricakShate round and small body with blue color; vanamala; mark of lotus;; 1v-2c
citrakuNDala vAmana: atasIpuShpasamkAsham bindunA paribhUShitam| catrakuNDalasamyuktam vaktre vA bindupUrvakam| hrasva: suvartulam caiva vAmana: parikIrtita: linseed flower color; dots; kundala; dots on face; small and round; 1v-2c
sUkShmadvAra vAmana: suvarNabindusahitam hrasvacakram suvartulam| sUkShmadvAram snigdavarNam vAmana: parikIrtita: lusturious color;gold spots;small and round body; very small aperture; small chakras; 1v-2c
bhUlAbhavAmana: vartulam snigdham atyanta spaShTacakrasamanvitam| hrasvamunnatamityeva dIrghAsyam atigahvaram || sphurad rekhAvalayitam nAbhistasyonnato bhavet| cakrasyobhayapArshve tu snuhipuShpAkrutirbhavet || keshbhAro tovai tArkShya drushyate cakrapArshvata:| vAmanam gruhINAm srShTam sukhasoubhAgyadAyakam|| annavruddhim prajAvruddhim bhUlAbham dishati dhruvam|| thick;round and shiny; very well formed chakras;elongated mouth; many rekhas;on the side of chakra snuhi pushpa sign; fangs; golden ; 1v-2c
mahAbhAra vAmana: snigdhavarNakam caiva vartulam ca sushobhanam| shyAmalam ca mahAbhAram dadhibindusamanvitam| dadhivAmanamityuktam pashuputravardhanam|| blue-black; heavy;round and lustrous and attractive with curd dots ; 1v-2c
shyAmakruShNa vAmana: hrasvam suvartulam caiva bindunA paribhUShitam| dadhivAmanamityuktam durlabham bhuvanatraye|| round, small body with curd dots; 1v-2c
sitOmukhavAmana: atasIpuShpasamkAsham bindunA paribhUShitam| yO vAmanAbhidhO devO shvetabinduyuto mukhe| dadhivAmanasanja syAd go bhU dhAnya dhanaprada: linseed flower like appearance; dots; curd spots; 1v-2c
aNDadvaya vAmana: aNDadvayam ca hrasvam ca shrIkaram vanamAlayA| kruShNavarNam mahAsnigdham bindunA paribhUShitam| dadhivAmanamityuktam durlabham sarvakAmadam|| small; two joined balls like body;black color;very attractive; dots;vanamala;; 1v-2c
raktanILa vAmana adhascakrAgra vilasad dadhibindu samAyutam| vAmanam raktanILabham vadanti dadhivAmanam reddish blue with curd dots; 1v-2c; downward chakra;
dadhigOpAlavAmana UrdvacakrAgra vilasad dadhibudvuda shobhitam | mrutyu dAridrya nAsham ca dadhigopAla vAmanam|| upward looking chakras; with curd spots; 1v-2c
Advertisements