vaikunTa mUrthy

vaikunta

 

Subcategory lakShaNa shloka Description
vaikunTha: vaikuNTham nIlavarNAbham cakramekam tathAmbujam| (ambujam cakravisheShaNam| jalajacakravAnayam) blue color; single lotus chakra; lotus sign
vaikunTha: vaikuNThO maNivarNAbhO vAmapArshvaika cakraka:| dvAropari tathA rekhA padmAkArA sushobhanA|| (ghaTAkArA iti pAThAntara:) blue color; left side one chakra; near vadana lotus lines;
vaikunTha: atisnigdha: suvruttashca vartuladvArasamyuta:| bilamadhye tathA cakram drushyate atyantashobhanam|| (hrsava cakra:) very smooth;thick; round vadana; one small chakra
vaikunTha: hAropari tathA rekhA padmAkAra: sushobhana:| rekhAShTakasamopetam padmam sadrushagouravam| vanamAlAyutam shyAmam vaikunTham paramam vidu:|| near opening lotus mark; 8 lines; vanamala; 1v-1c
Advertisements