trikoNa trivikrama

trivikrama2

trivikrama:

trivikrama

Subcategory lakShaNa shloka Description
dhvajAkAra: sanimnA tam shankhalAngalasamyutam trivikrama:| trivikrama: sa vigyeya: apamrutyuhara: shubha:|| well depressed; shanka and kalpavruksha marks;1v-2c
dIrghAkAra: dIrghAkAramahAtejA: shankhacakragadAnkita:| vanamAlAdhara: shrImAmstrivikrama udAhruta: elongated body; shanka, chakra, mace; vanamala;1v-2c
puShkarAnka: kukkuTANDa samopetam Urdhvacakram sushobhanam| dve cakre hyekabhAge tu pUrvabhAge tu puShkaram|| egg shaped;upward looking 2 chakras 1vadana; eastern side lotus sign;
shyAmavarNa: trivikramastato deva: shyAmavarNo mahAdyuti:| vAmabhAge sthitecakre rekhA caiva tu dakShiNe|| blue-black color; left side chakra; right side lines;1v-2c
trikoNa: trivikramastrikoNAsya shcakratrayavibhUShita:| prayatnena dvijendrANAm sadA pUjyastu netarai:|| triangular; three chakras face; 1v-2c+1
trivikrama: pradakShiNAvartayutA vanamAlAvibhUShitA| sA shilA kruShNavarNA syAddhanadhAnyasukhapradA|| circular vanamala; black color body;1v-2c
trivikrama: dve cakre madhyame deshe shilA yasya caturmukhI | sa ca trivikramo gyeya: shyAmavarNo mahAdyuti:|| center of the body two chakras; 4 faces like rectangle; blue-black color
trivikrama: kapilAbhashcaikavaktrashcakratritayabhUShita:| trivikramastviShTada: syAtpUjakasya na samshaya:|| tawny colored; single opening, three chakras
trivikrama: adhashcakram vishAlAbham Urdhvacakram sudIrghakam| bhramarAnjana sankAshamIShaddIrgham trivikramam| cakradvayam bile vindyAt pArshve kodaNDasamyute|| elogated body;upward looking long chakras;chakra at the bottom;right side bow; black color
trivikrama: sthUlacakradvayam madhye guDAlAkshakavarNaka:| dvArOpari tathArekhA dhvajAkArA tu dakShiNe|| catashrO yatra drushyante rekhA vAme samAstathA| dve cakre madhyadeshe ca shilA yasya caturmukhI || sa ca trivikramO gyeya: shyAmavarNO mahAdyuti:|| two large chakras at center; reddish blue-black color; flag sign; umbrella; four cornered shape; center another two chakras; (total 4) {madhyadeshe dvAradvaye catushcakratvam raktashyAmavarNa catushkONa shilA ityarta:}
Advertisements