tarkshyatarkshya

Subcategory lakShaNa shloka Description
garuDamUrti: dvipakShAbhyAm samOpetamyid gAruDavimocanam| durlabham samacakram tu kalou kalmaShanAshanam|| two garuda signs; two equal chakras; 1v-2c
garuDamUrti: sthUlacinha mukham yasya kalashena samanvitam| vainateyam vijAnIyAl lAnchanaishca samanvitam|| big size; golden color face; kalasha sign;1v-2c
garuDamUrti: dvipakShAbhyAm upetam ca dvArenghrI viShamousthitou| sthUlam cinham mukheyasya kalashena samanvitam| vainateyam vijAnIyallAncchanaistu sulAncchitam two birds signs; big size; gold spots in face; kalasha sign;1v-2c
Advertisements