svayambhU:

svayambhU

svayambhU: mUrdhni vartula rekhAbhirAvruto nIlavarNavAn| dIrghAsya pruthu vaktrastu svayambhUriti vartula: | kevalam mokShado hyarcakasya na samshaya:|| round circular line in the forehead; blue color; elongated body; large opening; round body;1v-2c
Advertisements