dwimukhi sudarShana

sudarshana dwimukhisudarshana dwimukhi 2dvimukhi3dwimukhi3

ekavaktra sudarshana:

sudarshana ekavaktra

lakShmI sudarshana:

sudarshana lakshmI 2sudarshana lakshmisudarshana lakshmi 4 sudarshana lakshmi 3

trailokya sudarshana:

sudarshana trilokyasudarshana trilokya2sudarshana20 sudarshana trilokya3

Subcategory lakShaNa shloka Description
yatisudarshana: padmAkAro bruhadvaktro nimnAbhi: sudarshana:| yatibhi: sevanIyashca ekacakra: surAntaka: lotus shaped; big vadana; depression;single chakra
nrusimhasudarshana: kapilo nArasimhashca pruShTe vA sthUlacakriNam| vanamAlAsuniShpannam pruthucakram sudarshanam| brahmacaryeNa sampUjyam bhuktimutiphalapradam|| big chakra at the bottom/back;vanamala; tawny colored; yatis only
mahAviShNusudarshana: sudarshanam mahAviShNum rekhAcakramahAdyutim| kruShNavarNamiti khyAtam apamrutyuharam shubham|| black color; chakra like lines (not regular chakra)
ubhayasudarshana: vruttAkAram tu taddIrgham dvAri pruShTe dvicakrakam| sudarshanam vijAnanti binduyuktam vicakShaNA: big body; big vadana; two chakras at the bottom; dots;1v-2c
mahograsudarshana: cakradvayam nAsti bilam Urdhvavaktram sudarshanam| dakShiNe abja gadA cakre kOShTe parvatalAnchitam|| govindam puNDarIkAkSham kruShNam viShNum mahAdyutim| dakShiNe shuddhacakrAbjam vAme parvatalAnchitam|| 1.two chakras; no vadana; upward facing; right sde lotus, mace and chakra signs; mountain sign; 2. right side chakra, lotus; left side mountain sign;0v-2c
devasudarshana: kadambakusumAkAram rekhA pancakasamyutam| sudarshanam tathA vAme devacakram mahAdyuti:|| round shaped;5 lines; left side one chakra
lakShmIsudarshana: sudarshanamahAcakre trailOkyam sacarAcaram| ramayA sa devoapi svayam tiShTati sarvadA| cakradvayam bilam nAsti Urdhvavaktram sudarshanam|| two chakras; no vadana; upward facing
ekavaktrasudarshana: pruShTe vA pArshvato vA api madhye vA apyekacakravAn| bAhye vA abhyantare vA api sudarshana iti smruta:|| either in back/bottom or sides or center or inside or outside one chakra
trailokyasudarshana: sudarshnamahAcakre trailokyam sacarAcaram| ramayA saha devo api svayam tiShTati sarvadA|| one chakra
shamasudarshana: dUbhyAm shirasi cakrAbhyAm panktyAkAreNa bhUShita:| shyAmavarNa: pArshvabhAge gadAshankhAdisamyuta:|| two chakras next to each other in the front; blue-black color; mace and shanka signs on the sides
Advertisements