shimshumAra mUrthy

simshumarashimshumAra 2simshumara3

Category Subcategory lakShaNa shloka Description
shimshumAra shimshumAro: shimshumAro dIrghakAyo bilashAla: sagahvara:| unnatam pucchabhAge tu cakreNaikena samyuta:|| sarvadA sa tu vigyeya: sarvasiddhipradAyaka: (pruShTabhAge ekacakram vaktre cakradvayam evam militvA cakratrayamityartha:) elongated body; thick; holes; face two chakras; single chakra elevated tail portion;
Advertisements