sankarShaNa mUrthy

sankarshaNasankarshana2

Subcategory lakShaNa shloka Description
atasIpuShpa atasipuShpasankhAsham bindunA paribhUShitam| pItavarNam dhanurbANam parashulAnchana bhUShitam|| rAmamUrtiriti khyAtam sarvamrutyuharam shubham|| yellow; dots;yellow color;bow, arrow and axe;1v-2c
dUrvAbha: lasatparashu rekhADyo dUrvAbho mastakAntata:| nAbhideshe lasaccakro rAma: syAjjamadagnija: well formed chakras at the navel;well formed axe sign;1v-2c
rAjapUjya sitakR^iShNAruNopetam dIrghadvAram bruhadbilam| bhittibhAge gadam cakram vAme vA dakShiNepi vA| cakrabhAge bhavet bindu: parashvAkrutirekhayA||pruShTe vA pArshvato vAtha rekhA damShTrAkrutirbhavet| jAmadagnistu bhagavAn svarcanIyo mahIbhrutAm|| black and white or red in color;large aperature; a spot on the chakra; a large chakra on the right or left side; mark of axe and fangs;1v-2c
sankarshaNa: dvou cakrau agrasamlagnau pUrvabhAgAshca puShkala:| sankarShaNAkhyo vigyeyo raktAbhashcAtishobhana:|| two chakras touching each other (attached); eastern side lotus mark; reddish tinge;1v-2c
sankarshaNa: shankhacakragadAkUrma matsyAnko yashca drushyate| sankarShaNastu devAnAm sadyo lakShmIpradAyaka: || shanka;mace; kurma and matsya signs;1v-2c
shAnta: kevalam lAnchitam pruShTe parashvAkrutirekhayA| sa jAmadagnistu bhagavAn shAntAkhyo shAntidorarcita: mark of axe on the bottom
Advertisements