balashAli rAma:

rama balashali rAma balashAli3

bhAnDAra rAma:

rAma bhAnDara

catushcakra parivAra paTTAbhi rAma:

rAma catushcakra parivAra paTTAbhi

catushcakra paTTAbhi rAma:

rama chatuschakra pattabiraama pattabhirama 2

dwadasha pattabhi rama:

rama dwadasha pattabhiraama pattabhirama

sapta chakra pattabhi rama:

rama sapta chakra pattabhirAma sapta chakra pattabhi rAma

pancha chakra sita rama:

rama pancha chakra sita 2rama pancha chakra sitasItArAma 5

tri cakra sita rAma:

RAMA tri cakra sita rAma tricakra sItAsItArAma 3

vijaya rama:

rama vijaya rama

dashakantakulantaka rAma:

rAma dashakatakulantaka

shaTcakra sAmrAjya trirAma:

rAma shaTcakra sAmrAjyatrirAmarAma - trirAma

tAraka brahma sItArAma:

rAma tAraka brahma sItA rAmarAma tArakabrahma - ab

sItArAma tarakabrahma

vanarAma:

rAma vana- ab

 

rAma gOpAla / kalinAshaka rAma:

rAma gOpAla

 

Subcategory lakShaNa shloka Description
anya:
tricakra
sItArAma
savya apasavya tUNIrou pruShTe cApayAm virAjitam| sItAcakrasamopetam sItArAmamiti smrutam left or right side quiver; bottom bow; 1v-3c
aparo
dvicakra
sItArAma
cApa bANa ankushash catra dhvaja cAmara samyuta:| vanamAlAdharo deva: sItArAma: prakIrtita: quiver, arrow, goad, umbrella, flag, chamara signs; vanamala; 1v-2c
apra:
tricakra
sItArAma
kukkuTAnDasamopetam adhovaktram sa kuNDalam| dvAradeshe samAsacakra kalpavrukSheNa cinhitam|| bANatUNIracapADyam bahishcakrasamanvitam| sItArAmamiti khyAtam bhuktimuktiphalapradam egg shaped;downward face;kundala sign;entrance two equal chakras;kalpavruksha sign;arrow, quiver; side chakra; 1v-3c
bala
rAma
pruShTabhAge pancarekhA cApo bANashcu pArshvayo:| sa balarAmo vigyeya: putradAyI na samshaya:|| bottom five lines; sides bow and arrow;1v-2c
balabhadra: dIrghAkArO bruhaddvAra: shvetO lAngalacinhita:| ekacakra: sa musala: pruShTe nIlOtpalaprabha: | balabhadra itikhyAto balavamshavivardana:|| oval shaped; big opening; white; one chakra; plough; bluish tinge bottom;
balabhadra: sthUlacakro bhaveddevo harillohitavarNaka: balabhadro bhaveddevo gotrakIrtivivardhana: big chakras; reddish or yellow;;1v-2c
balarAma shankhacakragadAkAram prutucakram ca tadbhavet| shvetAbham halaccinham ca madyato yatra drushyate|| sankarShaNo nAma deva: sukrutyAm jAyate padam|| conch, chakra, mace signs; big chakras; white color; plough sign;;1v-2c
balashAli
rAma
dIrghAkAram bruhaddvAram musalAkrutareva ca| nIlotpalaprasUnAbham pruShTe vakSha:sthale api vA| balashAlI bhavedrAmo vamshakosavivardhana:|| oval shaped;big vadana;plough;lotus sign either in bottom or top side;1v-2c
catushcakra
parivAra
paTTAbhi
rAma
1.dvAradvaya catushcakro yatra kutra trayastathA| vanamAlApuShpakaram bANatUNIrasamyuta:|| sItAbharata shatrughna lakshmaNa prAnasevita:|spaShTacakra: sthirAsInashca chatracAmarabhUShita:|| abhiShikto mahArAma: dhanadhAnya sukhaprada:| a) 2 vadana – 4 chakras; vanamAla;bow; arrow; quiver; clear chakras;stable;umbrella and chamara signs;
catushcakra
parivAra
paTTAbhi
rAma
2. madhyamam rAmacakram hi vAme sItAsamanvitam|| dakShiNe lakShmaNopetam pArshvekatregahvare| shatrughna bharatopetam Asano pari cAgrata:|| eka vaktre hanumantam sugrIveNa ca samyutam| jambUphalasamAkAram tUNIradvayamaNDitam|| dhvaja chAmara samyuktam bANam bANAsanojvalam| suvarNAbindu khavcitam kruShNamunnata mastakam|| paTTAbhiShiktam sHrIrAmam parivAra samanvitam| AyurArogyadam pumsAm putra poutrAbhivardhanam| ShrIkaram sarva pApaghnam sarvatra vijayapradam|| b) blackberry (jamun) fruit shape; 4 sides (top, bottom, right, left) four chakras;one vadana; bow,arrow, quiver;flag and chamara; gold spots; elevated head; black color;1v-4c
catushcakra
sItArAma
/bhANDara
rAma
vadaneShvekavadana catushcakro ambudaprabha:| cApabANAnkushashchatra dvaja cAmara samyuta:|| vanamAlAdharo deva: sItArAma: prakIrtita:| sarvasoubhAgyadascokta: sarvatra vijayo bhavet|| vadana inside a vadana; two chakras in each vadana; thus 4 chakras; arrow, bow, quiver, chamara, flag,umbrella; vanamala
dashakaNTha
kulAntaka
rAma:
kodaNDa kukkuTANDAbham shyAmalam pruShTonnatam| rekhAdvaya samopeta dvArapArshve|dhanurAkrutirekhA ca drushyate pArshvatothavA|| pruShTato vA bhavedrAma: dashakaNThakulAntaka: egg shaped;black color;elevated back; rekas on the sides of the vadana; bow on the sides or bottom;
dasharatha
rAma
kodaNDa kukkuTANDAbham shyAmalam pruShTonnatam| savya apasavya tUNIra suShirAbhyAm virAjitam|| kalpadrumasamAyuktam pruShTe cidrasamanvitam| rAmam dAsharathim prAhu: durlabham bhuvantraye|| egg shaped; bottom holes; kalpavruksha,bow, arrow, quiver; chakra at center;1v-2c
dvicakra
sItArAma
kR^iShNa varNo dhanu: pArshve vanamAlopashObhita:| bhAnUstrayasamAyukta: svarNabindu samastaka:| jAnakI vallabhou rAmasva abhIShTaphalada: shubha: black color; bow on the side;vanamala;surya reka; gold spots on the head; 1v-2c
ekacakra
rAma
eka cakram tu vadane kriShNavarNA sushobhanA| bANatUNIracApADyA kalpavruksha samanvita|| one vadana – one chakra; black color;bow, arrow, quiver and kalpavriksha
gopAla
rAma:
/kalinAshaka
rAma
jambuphalasamAkAra: kR^iShNavarNa: sabIjaka:| pruShTe sushiramAlAbhyAm vaktre makarakuNDala: || lalATe hemabANastu bindunA dhanesamyuta:| gopAlakShetramutpatyA sa rAmastasya lakShanam|| blackberry (jamun) shape; holes;black color; garland; golden earrings; arrow; golden dots; bow;1v – 2c
hruShTa
rAma
mUrdhni mAlA dhanur bANou pArshve khurayutastathA | hruShTarAma iti prOktO bhuktimukti phalaprada: || vanamala on top; bow; arrow;cow foot print on side; 1v-2c
kodanDa
rAma
dasharatharAma: rekhAkAra dhanurbANam sthUladIrghasavajrakam|nAbhicakrabahuccidram rAmam dAsharathim vidu: || dhanuShaikena samyuktam vartulam kincidAyata| kodanDarAma syAcchiddhanIlAmbudaprabha: 1 bow, arrow, quiver; big size and slight elongated; many holes; chakra at center;1v-2c
panca cakra
paTTAbhi
rAma
rekhAkAradhanurbANam shirashcakra samanvitam| kalpavrukSha samAyuktam dve dve cakre ca pArshvayo: paTTAbhirAmamityuktam durlabham bhuvanatraye|| top one chakra; left side two charas; right side two chakras; bow, arrow and quiver;kalpavruksha
panca
cakra
sItArAma
dvAradvaye catushcakro vAmatashcaikacakravAn| bANa tUNIra cApADya: sItArAma: sraganvita:|| cakraistu kaivalairyuktam pancabhi: samalamkrutam| vanamAlAlAncanam ca tatrAste shrisahAyavAn|| tasmin gruhe na dAridrayam du:khashOkA na santihi| na corAdibhayam tatra durgrahai: sa na pIDyate| ante moksham bhavettasya pUjakasya na samshaya: 2 vadana – 4 chkras;left side one chakra;bow, arrow and quiver; vanamala
parivAra
dvAdasha
cakra
paTTAbhirAma:
kodanDam kukkuTANDAngam shyAmalam pruShTamunnatam| bANatUNIracApADyam kalpavrukShasamatavintam|| samasUkShma lasaccakram pancavaktreNa veShTitam|| catracAmara rekhADyam pArshvacakra samanvitam| kUrmacakra madhObhAge pankagena samanvitam|| simhAsane samAsInam rAmam parijanai: saha| paTTAbhirAmamityuktam rAjyalakShmIpradam nruNAm|| putrapoutrA abhivruddhyartham bhuktipragnAnavardhanam|| bow;egg shaped; blue-black; eleavated back;arrow, bow and quiver; kalpavruksha sign; equal minute chakras; 5 vadana – 10 chakras; umbrella, chamara signs; side chakra; tortoise chakra in the front lotus sign; simhasana sign
paTTAbhi
rAma
pUrvabhAge trivadana: pArshva cakreNa samyuta: | bANatUNIra cApADya: kalpavrukSha samanvita:|| simhAsanArUDo rAma: parijanai: saha| paTTAbhirAma ityukta: sarvalakShmIpradonruNAm| simhAsanasamAsIna: sItArAma: prakIrtita:| mahAbhiShikta ityuktO rAjalakShmIprado nruNAM|| 3v-6c (patantara); bow, arrow, quiver; kalpavriksha; seat sign;
pralam
bhagna
ekacakrastuvadane raktavarNa samanvita:| pralambhagna itikhyAta: pUjitO mrutyu dAyaka:|| 1v-1c; red color; gives death when worshipped
rAmabANa: rAmabANam antargahvara samyuktam cakrahInam yathA bhavet| shyAmalam sharacApam ca vanamAlAvibhUshitam|| shrI rAmabANamityuktam sHrIkaram kulavardhanam|| blue-black and deep interior; 1 vadana ;no chakras; vanamAla;bow and arrow;blue black color
rAmapanjara: tUNIrAkruti damSTrAbhyAm cApad vashya sharAnvitam| nAnAyudhadhvajopetam rekhAcAmara samyutam| sHrIrAmapanjaram gyeyam sarvatra vijayapradam|| many arrows; bow; different ayudas; flag and chamara; fang in the shape of quiver;1v-2c
rAmatraya: kadambakusumAkAram bindunA paribhUShitam| dhanurbANadharA rekhA padmarekhAsamanvitam|| rAmo rAmasca rAmoati durlabham sarvakAmadam|| round shape; dots;bow and arrow; lotus sign;;1v-2c
sangkarShanA: halarekhA musalavAn shuklAmbudamivAshrivAn| madhyabindudhara: shrImAn rAma: sangkarShaNa: prabhu: plough; plough signs; white; dots;1v-2c
sangkarShanA: dve cakre ekabhAge tu pUrvabhAge ca puShkaram| sangkaShaNashca vigyeya: raktAbhashconnata shobhana: two chakras one side; right side lotus sign; red color; ;1v-2c
saptacakra
paTTAbhi
rAma
pUrvabhAge trivadana: pArshve cakrasamanvita:| bANatUNIracApADyo kalpavrukShasamanvita:|| simhAsane samAsIna: rAma: parijanai: sa: paTTAbhirAmamityuktam rAjyalakshmIpradam nruNAm|| 3 vadana in front –  6 chakras; side one chakra; bow, arrow and quiver; kalpavruksha
shAntabhadra: dvitIyo vAmacakrastu rekhA caiva tu dakShiNe | balashAlI bhavedrAmo lAngalAkitashobhana:|| left side chakra; plough sign on the right side; oval shaped with big vadana;1v-2c
shaTcakra
sAmrAjya
tri
rAma:
pArshve sAyudhasammukham suShiram pruShTe ca kalpadrumam| vAme bhUShita cakra lAnchita sharAghAtatrayam susthiram|| gyeyam bhArgavakruShNarAmajagatAm varNarayam durlabham| ShaTcakrAnkita raktanIlamadhubhi: sAmrAjyamuktipradam|| bow and arrow on the sides;bottom holes; kalpavruksha on the bottom/back; big head; left side 3 v – 6 chakra; 3 arrows;stable seat; red or blue or brown color
shatcakra
sItArAma
dvAradvaya catushcakra: shyAmavarNa: sraganvita: | kodanDI kukkutANDabhO bANadhArI ca pruShTacakra: shirashcakra: sItArAma sa uccate|| rekhAkAradhanurbANam shirashcakrasamanvitam|kalpadrumasamAyuktam dve dve cakre tu pArshvayo:|| paTTAbhirAmamityuktam durlabham bhuvanatraye|| 2 vadana – 4 chakras; 1 chakra on top; 1 chakra on bottom;bow, arrow, quiver;kalpavruksha; 6 chakras
sIrapANi: sIrapANi: sarvatra raktavarNa: syAt pItanIlAmbuvargita:| sucakro vakracakro vA sIrapANi: shubhaprada: red color all over without yellow/blue; good chakra or crooked one;1v-1c (1c as per details in purana sangraha)
tAraka
brahma
sItArAma
anta: kShatena dhanuShA gOkureNa ca lAncita: | bilatrayasamAyukta: Shatsudarshana samyuta: || shyAmalonnatapruShTasca sthUla jambUphalAkruti:| sItArAma: sa vigyeyas tAraka brahmasamjita: || scratch mark in middle;3 vadana –  6 chakras;bow ; blue black color; bigger roseapple shape; cows foot mark
tricakra
bAlarAma:
pUrvabhAge trivadanastrikoNe yatra lokapA:| shrIrAma iti vikhyAta: sacinho acinha eva vA|| bAla: prayacchati tebhya: sarvatra vijayaprada: triangular; three vadanas;gold spots;3 chakras
tricakra
sItArAma
kukkuTANDasamopetam adhovaktram sa kuNDalam| dvAradeshe samAsacakra kalpavrukSheNa cinhitam|| vAma pArshve shirashcakram rekhAlAnchanacinhitam| sItArAma: s vijeyo bhuktimukti phalapradam|| egg shaped; downward face; kundala sign; entrance two chakras; kalpavruksha; left side shiras chakra; 1v 3c
tricakra
sItArAma
kodaNDI kukkuDANDAbho bANatUnIrasamyuta:| gocare puccha cakre ca sItArAma: sa uccate egg shaped; bow, arrow and quiver;bottom chakra ; 1v-3c
trirAma: pItavarNo dhanurvaktra: dhanu: parashulAngala: | angkitAste trirAma: syu: sarvmrutyuharA: shubhA:|| yellow; D shape opening;plough; bow;1v-2c
vanarAma bANatUNIracApADyam shAntamuShTim tricakrakam| shokarAma iti khyAto soubhAgya phalapradam || bow,arrow and quiver;3 chakra ; one vadana 2 chakra; parshva chakra 1;small size; cool;
vijaya
rAma
divyabANena samyuktam cApatUNIrasamyuktam| karAlavadanam rakhtabinduyuk cakrashobhitam| ya: syAdvijayarAmAkhya: kesaropeta chakrayuk|| well formed arrows;bow and quiver; ;red dots; two chakras with filaments; wide opening; red dots; 1v-2c
vIra
rAma
bANatUNIracApADya: kunDalasrak samAhita:| sUkShmakesara cakrADyo vIrarAma: shriyAvaha:|| bow;arrow;quiver;kundala;srak reka;; minute chakra with filaments;1v-2c
yogarAma eka cakra samAyukto yogarAma itIrita: single chakra; bow, arrow and quiver
Advertisements