pundarikaksharAma balashAli2

Category Subcategory lakShaNa shloka Description
punDarIkAkSha punDarIkAkSha: yekacakrayutopetam shuklavarNasamanvitam| puNDarIkAkShamUrtti: syAt sarvalokaikashankara:|| one chakra; white color;
punDarIkAkSha punDarIkAkSha: pArshve vA mUrdhni pruShTe vA cAmaradvayasamyutA|  puNDarIkAkShamUrti: syAt sarvalokavashankarI|| (kamaladvaya samyuteti pAThAntaram) two lotus marks
punDarIkAkSha punDarIkAkSha: dvAropari tathA rekhA padmAkArA sushobhanA| pArshve vA mUrdhni pruShThe vA nayanadvayasamyutA|| lotus mark at the opening; two holes at bottom or face or side
Advertisements