pradyumna murthy

pradyumna makarabha

Category Subcategory lakShaNa shloka Description
pradyumna bahucchidrapradyumna: sUkShmamUrtistu pItastu dIrghadIptas tathaiva ca| suShiram bahulam caiva dIrghAkAram tu yadbhavet|| small and elongated body; elongated mouth; many holes; 1v-2c
pradyumna kruShNavarNa pradyumna: kruShNavarNam dIrghacakram bindudvayasamAyuktam| pradyumnamiti vikhyAtam sarvaishvarya prayacchati|| black color;large chakras; two dots;; 1v-2c
pradyumna makarAbha: pradyumna: sUkShmacakrastu dIrghAkArasamanvita:| makarAbhA bhavedrekhA pArshvata: pruShTatoapi vA|| elongated big body with small chakras;many lines; ; 1v-2c
pradyumna japAkusuma: japAkusumasankAsham bindunA paribhUShitam| vanamAlAmbujadharam pradyumna iti tam vidu:|| hibuscus shaped; dots; vanamala and lotus signs;; 1v-2c
pradyumna pradyumna: pradyumna: sUkShmacakrastu pItadIptistathaiva ca| shikharam chidrabahulam dIrghAkAram ca yad bhavet|| 2. pradyumna: sUkShmacakrastu nIlavarNastataiva ca| suShira: sUkShmabahuladIrghAkArastathA bhavet|| minute chakras; elongated aperture; lot of small holes; blue color; long body; 1v-2c

 

Advertisements