parameShTi

 

Subcategory lakShaNa shloka Description
parameShTi parameShTI lOhitAbhashcakramekam tathAmbujam| bilvAkrutistathA rekhA suShiram cAtipuShkalam|| copper color; lotus like one chakra; lotus sign; bilva sign; bottom hole;
parameShTi parameShTI tu muktAbhash cakrapadma samanvita:| suvartulastathA pIta: pruShTe ca suShirantathe||  lotus like one chakra; round; yellow color; bottom hole/cavity;
parameShTi dIrgharekhA samOpetO dakShiNe suShiram pruthak| parameShTI lohitAbhash cakramekam tathAmbhujam|| long lines; right side cavity or hole; copper color; one chakra; lotus sign
Advertisements