padmanAbhA murthy

padmanabha2 padmanabha nabichakrapadmanabha5

Category Subcategory lakShaNa shloka Description
padmanAbha shubhadAyaka: vanamAlA ube karNe shrIvatsAnkamavashyake| padmanAbhO bhaveddeva: kalyANavaradAyaka:|| covered with vanamala;srivatsa mark;1v-2c
padmanAbha nAbhicakra: nAbhicakro lasanmUrti jambUphalasamaprabha:| padmanAbha iti prokto viparIto halAyudha:|| chakra at the center; berry shape; reversed plough sign;1v-2c
padmanAbha shankhavarNa: dIrghAkAram guhAntastham shankham ca unnatanAbhikam| padmanAbha: sthUlacakra: shankhavarNa: sushobhana:|| elongated body; inside shanka sign;large chakras; white color;1v-2c
padmanAbha cAmIkarapadmanAbha: lalATe shvetanAgastu dadarshAlostu kAncana:| cakram kAncanavarNam ca padmanAbhasya lakShaNam|| white snake sign in front; golden color chakra;1v-2c
padmanAbha padmanAbha: bahubhishcivahnitashcakrai: shuklavarNAdisamyuta:| daityAri: kamalAkShashca gadApANiradhokShaja:| padmanAbhashca deva: syAt pratyaham dukhadAyaka:|| tasmAnna mAnavai: pUjyo bahucakra: prajApate|| many chakras;white color mix; unhappiness;
padmanAbha padmanAbha: padmanAbha: sthUlacakra: shuklavarNa: sushobhana:| dIrghAdvAra guhAnkastham cakram ca unnatanAbhikam| 2. vanamAlA ca kaNTe tu shrIvatsAnkashca drushyate| padmanAbhO bhaveddeva: kuryAcchatruparAjayam|| 3. lalATe sheShanAgAstu shilArdham ca sakAncanam| suvarNAbham tasya cakram sukhasoubhAgyavardhanam || mukhe sUkShmam madhyasUkShmam anta: sUkShmam ca drushyate|| white colored; big chakras; wide vadana; hollow inside; vanamala; shrivatsa sign; snake sign; narrow body; golden hue;;1v-2c
Advertisements