header

madhusUdana:

madhusUdana: madhusUdano mahAdevo ekacakro mahAdyuti: | sarvavarNasamAyukto mahAteja: prada: shubha:|| mixed color; single chakra
madhusUdana: pIta gOghrutavarNashca nAgayagnOpavIta ka:| madhusUdana devOyam bhuktim muktim prayacchati|| yellow like cow ghee; snake and thread signs; single chakra (to be understood as madusudana is only 6 or 1 chakra type)
madhusUdana: bilvAkrutir yatra rekhA vivaram cAtishobhanam| madhusUdana uktO asAvekacakrO mahAdyutiriti|| bilva shape; clear lines; very attractive; single chakra
madhusUdana: madhusUdanastathA deva eka cakrO mahAdyuti:| sarvavarNa samAyuktO mahAteja: prada: shubha:|| single chakra; all colors;
madhusUdana: vartula: snigdhavarNasca gadAkArasca dakShiNe| madhusUdana ukto asAvekacakrO mahAdyuti:|| round shape;smooth and shiny;mace on right side; single chakra
madhusUdana: nAbhipArshve shankha padma mudrA yasminpradarshyate| madhusUdana devOsou shatruhA parikIrtita:|| shanka and lotus sings at the center;single chakra
madhusUdana: raktavarNA tathA sthUlA krUrA sa suShirA shilA| madhusUdana sangyA syAd bhukti mukti pradAyiketi|| big size; red color; cruel to look at;holes on the body;
madhusUdana: madhuvarNo bhaveddeva: ShaTcakreNa samanvita:| pItam goghrutavarNam ca nAgayagyopavItakam|| honey and yellow mixed color; snake and yagyopavita signs; 3v-6c

musalAyudha:

musalAyudha: musalAkAra rekhAbhish caikacakreNa samyuta:| musalAyudhanAmA syAcchankhacakragadAnvita:|| plough mark; single chakra; shanka and mace signs

naramUrti:

naramUrti: naramUrtistu bhagavAn atasIkusumaprabha:| ekacakrasamOpetO brahmasUtram ca pArshvake|| yellow; single chakra; yagyopavita on side

parameShTi:

parameShTi parameShTI lOhitAbhashcakramekam tathAmbujam| bilvAkrutistathA rekhA suShiram cAtipuShkalam|| 2. parameShTI tu muktAbhash cakrapadma samanvita:| suvartulastathA pIta: pruShTe ca suShirantathe|| copper color; lotus like one chakra; lotus sign; bilva sign; bottom hole;

pArijAta:

pArijAta: aNDopari dvicakrADya: pArijAta: para: smruta:| brahmacaryavratasthena pUjanIya: prayatnata:|| egg shaped two chakras;only yatis

pitAmaha:

pitAmaha: pitAmahashcatuvaktro hyaShTacakrasamanvita:| pItavaktra samAyuktO bhaktimukti phalaprada:|| 4 opening 8 chakras; yellow stains in opening;

pItAmbara mUrti:

pItAmbara
mUrti:
dvAradeshe bhaveccakram bahuvarNasamanvitam| pItAmbaradharO deva: sarvaikaphaladorcita:|| (ekacakraka:) chakra at the opening; mixed colors;1v-1c
pItAmbara
mUrti:
snigdhO gorocanApIto dvicakro vartulopi cA| pItAmbaradharo devo sAmrAjyaphaladAyaka:|| smooth; bright yellow in color; round in shape; 1v-2c

punDarIka mUrti:

punDarIka mUrti: ekacakrayuto vaktre shuklavarNasamanvita:| puNDarIka: samAkhyAta: pUjito mokShadAyaka:|| one opening one chakra;white color;

sadyOjAta

sadyOjAta hemavarNayutA hemabindubhishca samanvita: | mastake gOkhurairyuktA candra gangA samanvita: | sadyOjAtabhidhA shreShTA putrapoutravivardana:|| golden color; golden dots; cow foot print in front/forehead; moon and ganga sings; no chakra

satyavIrashravA:

satyavIrashravA: suvartulo hrasvacakra: (druDhacakra:) sarvAnge hemabinduka:| satyavIrashravA: prokta: sarvasoubhAgyavardhana: round and small (well formed) chakra; golden dots all over the body
satyavIrashravA: vartula: pancavaktra: sa sarvAnge hemabindava:| satyavIrashravA prOkta: sarvasoubhAgyavardhana:|| round; 5v-10c; gold spots all over the body;

seShashAyi mUrti:

seShashAyi
mUrti:
phaNAkArA shilA yasya mukhe cakradvayam bhavet| sheShashAyIva cakre dve kruShNavarNO mahAdyuti: || 2. UrdhvarekhAsamyuktO vanamAlAvibhUShita:| sheShashAyIti vikhyAta: sarvaishvaryapradAyaka: snake like shape; two chakras in face; black color; upward lines; vanamala;1v-2c

sharva

sharva dvilingO vA trilingO vA catu:panca ca lingavAn| tattu shankaranAmA syAddevO devatvadAyaka: two or three or four or five linga marks

shivanAbhi mUrti:

shivanAbhi
mUrti:
kUrmAkrutir adhobhAge pruShTe caiva khurAnvita:| suvartulashcakrahIna: kruShNavarNastathA arcathAm|| shivanAbha iti khyAtO bhuktimukti phalaprada:|| kurma like lines at the bottom; round body; no chakras; black color;
shivanAbhi
mUrti:
khagakumbhasamA rekhA druShyate madhyabhAgata:| shivanAbha: sadA loke durlabha: sarvakAmada:| UrdhvabhAge shiva: sAkShAd adhObhAge hari: sthita:| shivanAbhasya pUjAyAm ubhayO: pUjitam phalam|| garuda sign; kalasha sign at the center;no vc

shrImUrti:

shrImUrti: adho adhastAt trivadana: ShaTcakra: shyAmalO vibhu:| shrImUrtiriti vikhyAta: sarvasoubhAgyadAyaka:|| downward slant 3 vadanas at the bottom;  6 chakras; blue-black color;

shrIsahAya mUrti:

shrIsahAya
mUrti:
cakraistu kevalairyastu pancabhi: samalankruta:| vanamAlAnkitashcaiva sa gyeya: shrIsahAyaka: 5 chakras; vanamala;

shrIvatsalAnchana mUrti:

shrIvatsa
lAnchana
mUrti:
shrIphalAkArasadrusham pItam ca samacakriNam| shrIvatsalAnchanam nAma hatyA kOTi vinAshanam|| 2. shrIphalAkAram gyeyam pItAkhyam vAmacakriNam|| bilva fruit shape (small and round like amla); yellow color; equal chakras; 1v-2c

sUrya:

sUrya bAhye vA abhyantare vA api cakradvAdahshasamyutA| sUryamUrtiritikhyAtA sarvavyAdhi vinAshinI|| outside or inside body 12 chakras;
sUrya ShaDmukham vartulAkhAram cakradvAdasha samyutam| shankha cakrA gadA khaDga ratha cinhena cinhitam| kruShNavarNa sushObhADyam raktarekhA samanvitam| sUryadevam ca vigyeyam sarvakAlaphalapradam|| 6 openings; 12 chakras; round body; shanka, mace and sword and chariot signs; black color; red lines

trimUrti:

trimUrti: cakratrayasamopeta: trimUrti: syAcchubhaprada:| shankhA krAdi kamala kamaNDalu vishArada:| vanamAlAtrayopetam mUrtitrayamidam vidu:|| 3 chakras; shanka and kamadala signs; 3 vanamalas
trimUrti: UrdhvAdhastAt trivadana: ShaTcakra: shyAmalO vibhu:| trimUrtiriti vikhyAta: sarvasoubhAgyadAyaka:|| 3 vertical vadanas; 6 chakras; blue black color;

tatpuruSha

tatpuruSha pUrve vidyuj jaTA bhAnurUrdhve lingajaTA shashI | tatpuruShAbhidhAnA sA durlabhA sarvakAmadA|| long mate; moon and linga marks;

vAmadevA

vAmadeva lingaraktou raktavarNA shvetA candrajaTAyudhA| vAmadevAbhidhA shreShTA gruhibhi: pUjitA sadA|| linga sign; red color; white moon sign; no vc

vanamAli

vanamAli shilA shubhrA ca sulakShaNA shubhacakrA sushObhanA |  vanamAlI sa vigyeyo hyashvamedhaphalaprada:|| crystal color; very attractive; clear chakras; pleasing; vanamala;1v-2c

vaTapatrashAyI

vaTapatra
shAyI
vaTapatrashAyI bhagavAn vartulo apyatishobhana:| kShIrabinduvapyettanna shvetaprabhastathA| cakrasya vAmata: shankham dakShiNe padyameva ca|| round shape; white dots; white mixed color; left side of chakra, shanka sign and right side lotus sign; 1v-2c
vaTapatra
shAyI
vaTapatrashAyI bhagavAn vartulo atyantashobhana:| kShIrbindudavattArkShya nIlashvetavimishrita:|| vaktrasya vAmata: shanko dakShiNe padmeva ca| vadanaike madhyadeshe catuShcakrastribinduka: round shaped; blue and white mixed color; white dots; one opening 4 chakras; left side of chakra shanka sign and right side lotus sign; 3 dots

viShvaksena:

viShvaksena: bahuvarNashcaikacakrO viShvaksena iti smruta:| karOti pUjitO nruNA maTanam tu na samshaya:|| mixed color; single chakra
viShvaksena: padmakoshapratIkAshO navacakrasamanvita:| viShvaksenastu bhagavAn ashvamedhaphalaprada:|| lotus calyx (center portion of the lotus – yellow round portion) colored; nine chakras
viShvaksena: aShTacakrashcaturvaktra: shirashcakra samanvita:| shItarekhA samAyukta: kruShNavarNa: sthirAsana:|| shankha cakra gadAyuktO dhanurbANa samanvita:| yagyasUtradhara: shrImAn viShvaksena: prakIrtita: 4 opening 8 chakras; one top side chakra; cold to touch; lines; black color; stable seat; shanka and mace, bow and arrow signs;4v-8c+1top;

kapilA yagna or yagna murti:

yagna yagnamUrtistu bhagavAn pItaraktAdimishrita: dvArasya vAmatashcakre sruksruvou dakShiNetatheti || yellow and red mix color; left chakra; sruk and sruva (yagna materials) signs; 1v-2c

 

yOgeshvara mUrti:

yOgeshvara
mUrti:
drushyate shikhare lingam shAlagrAmasamudbhavam| sa ca yogeshvarO nAma brahmahatyAm vyapOhati|| linga on top; two chakras;
Advertisements