header

gadAdhara mUrti:

gadAdhara
mUrti:
gadAdharastathA devO gururUpa: samantata:| cakra snigdhO atikruShNashca padmam shankham ca dakShiNe| (gururUpO bruhaspativarNa: pIta:) dark black color with yellow tinge; smooth; lotus, shanka on the right side;
gadAdhara
mUrti:
gadAdarstrirekhAbhir lAnchitO madhyadeshata:| dhvajavajrAnkushai: pItO vAmacakra: suvartula: yellow color; three lines at the center; flag, goad signs; round shape; left side chakra;1v-2c
gadAdhara
mUrti:
cakradvayam (mukhe) shubham yasya shyAmAngO vartulAkruti:| devO gadAdharO nAma sarvayagyaphalaprada:|| blue black color; two chakras in front; round;;1v-2c

 

gaNesha:

gaNesha shuNDA daNDena dattAbhyAm shObhanAbhyAm alamkrutA| ekena mAtha dantena raktabindubhiranvitA| pArshvabhAgaika vaktrAca cakrAbhyAm shObhitA ca yA| gaNeshamUrti: sA gyeyA vighnAghougha vinAshinI|| elephant trunk sign; tusk; red dots; 1v-2c

garuDadhvaja:

garuDa
dhvaja:
svarNashrungashira: soumyo vartula: snigdhakesara:| cakramadhye gate kruShNe rekhAbindu vibhUShita:| lakShmIkaro vainateya: garuDadhvajasamjika:|| gold color adorned head; round shaped; smooth filaments; attractive; black lines and dots;1v-2c

haihaya mUrti:

haihaya
mUrti:
garbhAgAre tu cakre dve padme dakShiNato bahi:| padmapatrAkrutirvA api hemavarNasamAkula:| haihayastu bhaveddeva: sarvasiddhipradAyaka:|| deep inside chakras; two lotus signs; oval shaped; golden colored;1v-2c

 

hari:

hari: Urdhvam mukham vijAnIyAt haritam harirUpiNam| kAmamOkShapradam caivArthadam ca visheShata:|| (alpadvArasamopetA harimUrtirudAhrutA) yellowish color; upward looking;
hari: Urdhvam mukham vijAnIyAt shyAmabham vartulam shubham| adho bindusamAyuktam sarvakAmArthasAdhakam|| blue black color; round; upward looking; dots at the bottom
hari: atasIpuShpasankAshA bindu vajra samanvitA| pArijAtadhvajOpeta vartulA ca atishobhanA|| dots; thunderbolt sign;parijata tree and flag signs; round and beautiful; 1v-2c
hari: pradikShiNAvartayutA vanamAlAvibhUShitA| sA shilA harisanjgyA syAd dhana dhAnya sukhapradeti|| circular vanamala;1v-2c
hari: dUrvAmarakatAbhA ca nAbhicakrA tathonnatA| harimUrtiriti khyAtA shankhamudrAsamanvitA|| (tricakraka:) green grass and reddish mixed color; elevated body; chakra at the navel (center); shanka sign;1v-2c+1

harihara mUrti:

harihara
mUrti:
puna: caturvaktro harihara: dvaitadApyada:| vinashyati gruhasthAnAm dhanam kShetram kulam kramAt|| 4 vadana – 8 chakras (???); shivanabhi rekha; very bad effect
harihara
mUrti:
shivanAbhistasya mUrdhni pruShTe vA api bhavedyadi| etaddhariharam vidyAt sukha soubhAgyavardhanam|| shiva nabhi rekha at top or bottom; no chakra

 

IshAna:

IshAna kvacit kapila samyuktA kruShNa nIla jaTe indukA| pArshvarekhA samOpetA IshAnA muktidAyaka:|| bit tawny; black and blue mix; mate and moon sign; no vc

 

jagadyoni:

jagadyoni: dvAracakrO raktavarNO jagadyoni: sukhaprada: red color; two chakras at the entrance;1v-2c

 

kapila mUrti:

kapila
mUrti:
kapilO vartulO atyantaspaShTacakra samanvita:| pancabindusamopeta: paravidyAprado nruNAm|| round; very well defined chakras; 5 dots;1v-2c

 

kShIrabdisayee

kShIrabdisayee ekacakram tu vadane pancAyudhalasattanu:| cakrasyobhayapArshve tu phaNApancakashobhitam|| suvartulam susnigdham kShIrAbdhishayanam vidu:| pradakShiNAvartacakram vanamAlAvibhUShitam|| kruShNavarNayutashcApi dhanadhAnyasukhaprada:| pUjanIya: prayatnena sthira: snigdha: ca vartula: || 2. ekacakram ca vadane pancAyudhalasattanu:| pruShTe suvartulam rekhA kShIrakAntisamanvitam| cakrasyObhayapArshve tu phaNipanjarashobhitam| suvartulam tathA snigdham kShIrAbdhishayanam vidu: one opening one chakra; shanks, mace, lotus and sword signs; side of the chakras, sign of snake; round shaped and smooth; chakra like lines and vanamala

 

lakShmIpati:

lakShmIpati: mukhe vA pArshvato vApi mayUragalasannibham| kruShNavarNam sUkShmacakram pruthulAsya samanvitam| lakShmIpatiriti khyAto lakShmIsampattidAyaka:|| peacock neck blue either in the face or in side; black color; minute chakras; big vadana;1v-2c
Advertisements