header

 

agOra:

agOra sarvatra lOhitAkArA mUrdhni raktajaTA shashI| agOrA sA parityajyA gruhibhir yati pUjita|| copper color all over the body; face red color mate sign; moon sign; no vc;

amrutAharaNa:

amrutAharaNa mUrti: vartulo hrasva vadano hrasvacakro atikomala:| amrutAharaNo devo nIlotpalasamaprabha:|| round; small opening with two small chakras; very attractive; blue color;1v-2c

 

arbhaka:

arbhaka: arbhako vaTapatrAbha: dIrghO vA vartula: shubha:| dakShiNe cakrapadmAngou vartete sumanohare| shaped like a pepal leaf; either round or elongated; right side of chakra, lotus sign

avyayamUrti

avyayamUrti: bahuvarNO dvAracakra: soukhyada: phaladoarcita:| jambUphalanibhAkAram vartulam snigdhakAntidam|| madhye vaktrayutam tArkShya pUjayeddevam avyayam| pakva jambUphalAbham ca snigdham vartulameva ca|| mixed color; entrance chakra; berryshape; smooth; center vadana; garuda sign; ;1v-2c
avyayamUrti: pradakShiNAvrutashcaiva vanamAlAvibhUShita:| kruShNavarNayutashcApi dhanadhAnyasukhaprada:|| pUjanIya: prayatnena sthira: snigdhOatha: vartula:| bahucakro dvAracakra: soukhyadastena ca avyaya: (trivaktratvAt ShaTcakra:) round shape; smooth and stable; black color; circular vanamala; 3 vadanas 6 chakras
avyayamUrti: nUtanAmalakasthUlam svarNabindusamanvitam| aShTacakroDurekhAkhyam nirmalAbhi: samantata:| bahuvarNo dvAracakra: sa khyAta: pUjito avyaya:|| big size; golden dots; lines; 8 chakras; mixed color; entrance chkars;;4v-8c

bahurUpa mUrti:

bahurUpa mUrti: abhyantare pruthak cakrairbahulAsya: samantata:| bahurUpI samAkhyAta: pUjito mokShadAyaka:|| (bahulavaktratvAt tricakratvam) many openings; 3 big chakras; 1v-2c+1 or 3v-3c

buddha mUrti:

buddha antar
vishAla
6. buddhamUrtistu sUkshmAsyo vruttacakrApa lAnchita:|tamAlapallavasnigdhapInonnata tanu: shubha:||antar vishAlamiti ca buddha mUrti: pancabhedA pracakShate|| small face; big chakra; large and elevated body; smooth;
buddha buddhakAra: 4. randhreShu drushyate cakram padmAkAram sabindukam| buddhAkAram vijAnIyAcchevetam vA malinAvaham|| vadana inside lotus like chakra; dots
buddha nirvANapUrva
buddhamUrti:
nAnA varNamayam vA api buddhamUrti: pracakShate|| antargahvarasamyuktam cakreNa rahitam tathA:| buddhadevam vijAnIyAtpUjakasya shubhapradam|| anta: shUnyam bahi:shUnyam bruhatkukShi samanvitam| cakrahInam guhavaktram buddhadevam pracakShate|| deep hole; deep inside (hollow); no chakras; multi color
buddha nirvANapUrva
buddhamUrti:
2. randhra drushyadvayopetam antashcakradvayAmcitam| shiroddiShTa Urdhvacakram ca pArshveyorvA api drushyate|| two vadanas; two chakras in each = 4; chakra on top and back or sides
buddha sarvagna
shrungAra:
5. sahasrabindusamyuktam madhyacakrasamanvitam| shvetavarNamatisnigdham sarvagnam shrIghanam vidu:|| many dots; at the centre one chakra; white color and smooth body;
buddha shuddha
buddhamUrti:
antargahvara samyuktam cakrahInam yathA bhavet| nirvANabuddhasamjA syAt dadAti paramam padam|| deep and hollow inside; no chakras;

cakrapANi:

cakrapANi: pUrvabhAge trivadana: pashcAdekasya samyuta:| cakrapANiriti khyAtashcakravartitavadAyaka:|| (caturmukhatvAd aShTa cakraka:) eastern side three openings 6 chakras; backside one opening and 2 chakras

candrashekhara:

candrashekhara pancavaktrAnkitO devO roupyavarNa: sthirAsana:| candrashekharO gyeyO mahAbhayavinAshana:|| five openings; white color; stable seat; no vc

caturmukha:

caturmukha
mUrti:
caturashro yujyante rekhA: pArshvasamIpagA:| dve cakre madhyadeshe tu sA shilA ca caturmukha: 2 chakras at the center opening; 4 lines

dharmarAja:

dharmarAja trikONastu bhavedyOvai cakram yatra na druShyate| dharmarAjastu sa prOkta: shOkasantApakAraka:| [cakram na drushyate = gUDacakratvAt – 2 chakras] triangular shape; 2 chakras inside but not visible; sorrow and sadness giver; 2c

dattAtreya:

dattAtreya: sitAruNo asitApashca hrasvA pruShTonnato bhavet| akShamAlAkruti: pruShTe dattAtreya: shubhaprada:|| red, white or black color;small size;elevated back;rosary sign;1v-2c

devadeva:

devadeva: sarvAbha: sUkShmavadana: pItarekhA: sulakShmakA:| vidikShu dikShu sarvAsAm pradrushyante samanvitam| sa devadevo vigyeya: purANapuruShottama:|| equal looking from all angles; all colors; minute opening; yellow lines;;1v-2c

dharaNIdhara:

dharaNIdhara: vartulO dvAracakrashca shilA sthUla: sushobhana:| dharaNIdhara: sa vigyeya: sarvayagyaphalaprada:|| round; big size; attractive;1v-2c
Advertisements