mukunda murthy

mukunda

Category Subcategory lakShaNa shloka Description
mukunda mukunda: atyAsyo bahucakrashca shyAmavarNas tathojjavala:| mukunda: sarvapApagna: puNDarIkaphalaprada:|| ShaNmukhena mukundAkhyA sadA muktipradAyaka: (ShatvaktratvAd dvAdashacakra:) big vadanas;blue-black color; 6 vadanas – 12 chakras
Advertisements