madhusudhana

madhsudana

Subcategory lakShaNa shloka Description
madhusUdana: madhusUdano mahAdevo ekacakro mahAdyuti: | sarvavarNasamAyukto mahAteja: prada: shubha:|| mixed color; single chakra
madhusUdana: pIta gOghrutavarNashca nAgayagnOpavIta ka:| madhusUdana devOyam bhuktim muktim prayacchati|| yellow like cow ghee; snake and thread signs; single chakra (to be understood as madusudana is only 6 or 1 chakra type)
madhusUdana: bilvAkrutir yatra rekhA vivaram cAtishobhanam| madhusUdana uktO asAvekacakrO mahAdyutiriti|| bilva shape; clear lines; very attractive; single chakra
madhusUdana: madhusUdanastathA deva eka cakrO mahAdyuti:| sarvavarNa samAyuktO mahAteja: prada: shubha:|| single chakra; all colors;
madhusUdana: vartula: snigdhavarNasca gadAkArasca dakShiNe| madhusUdana ukto asAvekacakrO mahAdyuti:|| round shape;smooth and shiny;mace on right side; single chakra
madhusUdana: nAbhipArshve shankha padma mudrA yasminpradarshyate| madhusUdana devOsou shatruhA parikIrtita:|| shanka and lotus sings at the center;single chakra
madhusUdana: raktavarNA tathA sthUlA krUrA sa suShirA shilA| madhusUdana sangyA syAd bhukti mukti pradAyiketi|| big size; red color; cruel to look at;holes on the body;
madhusUdana: madhuvarNo bhaveddeva: ShaTcakreNa samanvita:| pItam goghrutavarNam ca nAgayagyopavItakam|| honey and yellow mixed color; snake and yagyopavita signs; 3v-6c
Advertisements