mAdhava mUrthy

mAdhava madhava2

Category Subcategory lakShaNa shloka Description
mAdhava mAdhava: madhuvarNo madhyacakro snigdha: sUkShma tanustathA|| mAdhava: sa tu vigyeyo yatInAm mokShadAyaka:|| honey color;chakra at the center; smooth; small body; only for sanyasis
mAdhava mAdhava: mAdhavo nAbhipArshve tu puShyAbham yatra drushyate| sthUlacakra samAyuktam madhuvarNam prakIrtitam|| honey color; big chakra; lotus sign
mAdhava mAdhava: shuklavarNA tathA snigdhA pancarekhA samanvitA| mAdhavAkhyA shilA gyeyA mokShaikaphaladAyinI || white colored; smooth; 5 lines
mAdhava mAdhava: suvarNabindu samAyukta: kruShNavarNo mahAdhyti: | rekhAtrayeNa samyuktashcakradvayavibhUShita: | mAdhavo nAbhipArshve tu puShpAnkam yatra drushyate|| gold spots;black color; 3 lines; 2 chakras; lotus sign

 

Advertisements