kAma kUrma

kurma kama kurma kama2

mAlA kUrma

kurma mala kurma

manOrata kUrma

kurma manoratha 2kurma manoratakUrma manoratha 2 (2)

chaitravarNa kUrma

kurma chaitravarna

putrapradAyaka kUrma

kurma putrapradayaka

sarvakAma kUrma

kurma sarvakama

 

kurma

Subcategory lakShaNa shloka Description
acakrakUrma 1. bindu trayasamAyuktam cakramvA shankhalAncanam | sudIrghadakshinAsyam ca tatra cakreNa lAncitam ||                                                     2. vruttalakshaNa samyuktam bhAnorvalayapancakam kUrma mUrtir acakram tu durlabham bhuvanatraye three dots, chakra, shanka, elongated right with chakra. 2. round shaped, surya rekas
aNDadvaya mUrti: aNDadvaya samAyuktam cakram lAncitam shubham | dIrgha dakshiNa vAmA syAd Asyecakra samIpata:          2. tatra lakhaNa samyuktam bhAnorvalayapancakai: kUrmamUrtir varAham ca durlabham sarvakAmadam like two balls joined together. Medium size.chakra at the entrance.; sun rekas
citravarNa kUrma sthUlam ca nibiDAkAram shyAmavarNam sucakrakam | karbure vAtha kapilam nIlam vA kUrmamucyate large blue-black color with good chakras. Mixture of red and blue color
kAma kUrma bindu trAyAnvitA vApi shankha cakrayutApivA dIrghadakshinavAmAsyAt (tatra cakradvayAnvitA) bhAnorvalaya pancakaihi |
pUjitA kUrmamUrtihi syAt durlabhA sarvakAmadA
chakra, shanka symbol, three dots, big bottom, elongated opening with two chakras, sun rekas.
kamaTAkAra kUrma vartula kamaTAkArO vanamAlAdi cakravAn | shyAmO hemabindushca kUrmastu bhuvi durlabha: || round tortoise shaped; vanamala; 2 chakras; blue black; gold spots;
kamaTAkAra kUrma durlabham kAmaTAkAram dIrghadvAram tu dakshiNe | nAbhicakram tu sallagnam pArshve kUrmAkrutirbhavet || tortoise shaped, large opening at right side. Joined Chakras at the navel and kurma sign
kUrma kUrmastatOnnata: pruShTe vartulAvarta samyuta: | haridvarNa samAkhyAta: koustubhena sucinhitam || raised back; circular marking; greenish yellow or golden yellow color; koustuba sign
kUrma pAshAnkushAnkitam devam nIlavarNam vishAradam | kUrmadevam bhajannAma acalAm shriyamApnuyAt || rope and goad sign; blue color; raised back;
mAlAkUrma turangamukurAkAro vanamAlAnga cakravAn | shyAmalo hemabindu: shrImAlAkUrmastu durlabha: gold spots, fresh green, vanamala, chakras
manoratha kUrma kUrmAsyAt unnata pruShTe shvetAbho gOkurAnvitaha | vikyAto durlabhaha sarva manoratha phalapradaha tortoise like face, hump back, bright color
putrapradAyaka kUrma vartula kamaTAkArA dhIrgadvAram tu (dvicakrayuk) vaikarA | nAbhicakrayuto ramyA kUrmAkaram tu pArshvataha || round. Shaped like tortoise shell above. Big vadana two Chakras at navel.
putrapradAyaka kUrma sthirA stANucitA prushte unnatA nIlohitA | kUrma mUrtiritikyAtA putrapoutrAbhivruddhidA round. Shaped like tortoise shell above. Red and black mix. Chakra at navel. Large opening and stable when placed
sarvakAma kUrma vruttAyatA kUrmamUrtihi kalangachavisamyutA | (Asye cakradvayOpetA cakrasOabhayapArshvata:) snuhipushpAkrutirvApi cakrasyobhayapArshvataha | kUrma mUrtihi khageshAna sarvakAmaphalapradaha || round, large, golden hue, two chakras in the face; mark of snuhi flower by the side of the chara
Advertisements