krushNa murthy (most of the them are one vadana, 2 small chakras)

shuddha kruShNa:

krishna shuddakrishna shuddha kruShNa

kruShNa shuddha3

vamshagOpAla krushNa:

krishna vamshavardanakrishna vamsha gopala

krishna vamsagopAla krishna vamshagopAla

santAna gOpAla:

krishna santanagopala 2krishna santAnagopAla 3

 

krishna santanagopalakrishna santana gopal3gopala santana 3

shyAmarakta gopAla:

krishna shyama rakta gopala 2krishna shyamarakta 4krishna shyama rakta gopala3

lakShmI gOpAla:

gOpAla lakshmikrishna lakshmi gopala

kUrcAkAra kruShNa:

krishna kurchakara

madana gOpAla:

krishna madana gopala krishna madana gopala 2

venu gOpAla:

krishna venu gopala

 

bAla kruShNa:

krishna bAla krishna

rukmiNI kruShNa:

krishna rukmini2 krishna rukmini

kamsamardana kruShNa:

krishna kamsa mardana

govardhana kruShNa:

krishna govardanakrishna govardana - abkrishna govardana 2- ab

soubhAgyavarada kruShNa:

krishna soubhagyavarada

Category Subcategory lakShaNa shloka Description
kruShNa bAla
kruShNa:
unnato mUrdhni kruShNAbho nimno adhastAt tribindula:| sa bAlakruShNo vigyeyo dIrghAsya: putrabhAgyada: big forehead; black color;depressed bottom; three dots; elongated opening;1v-2c
kruShNa cANUra
mardana:
raktabinduddvayayuta: shyAmo damtibhujopama: | rekhA dakShniNato vAme muShTivaddruDabinduka:| cANUramardanAkhya: vyAtsarvashatrunikrumtana:|| two red dots; blue-black color body; elephant trunk like shape; right side rekas; spots right side;1v-2c
kruShNa catrAkAra
gOpAla:
shyAmavarNam mahAsnigdham chatrAkAram tataiva ca| sUkShmadvAreNa bindUnAm raktarekhAsamanvitam|| shIrShe ca puShkalam caiva mahAsnigdham ca komalam| gOpAlamUrtirvigyeya: sarvasoubhAgyavardhana: || blue-black color; very smooth; umbrella shaped; small vadana; red lines and dots;lotus; very attractive;;1v-2c
kruShNa cUDamaNi
kruShNa:
jambUphalasamAkAra: kukkuTAsana samsthita: | valayAkruti rekhADya UrdhvarekhAsamanvita: ||2. dhanu: pAshAnkito devashcakradvaya samanvita:| mAlayAveShTitashcaiva kruShNa cUDAmaNi: smruta: 1. bllack berry (jamun) shape; round bottom; ear rings; rekas upward; 2. bow and rope;vanamala;;1v-2c
kruShNa dhananjaya: savya apasavya rekhAbhyAm bhUShita: sUkShmacakraka: | pArshve khurayugopeto dhananjayavibhu: shubha:|| minute chakra; left and right side rekas; pair of cow foot prints;1v-2c
kruShNa gadAkAra
kruShna:
kruShnNavarNam tathA viShNum stUlacakram sushobhanam| gadAkArastathA rekhA lakshyate madhyadeshata:| kruShNamUrti: sa vigyeyo bhogamokShaphalaprada:|| black color;big chakras; mark of mace at center;1v-2c
kruShNa gOpI
vastrApahArI:
adhastAd drumasamyuktam pArshve vastreNa lAncitam| pucchannasUkShmacakre tu vAme vA dakShiNe api vA| vastrApahArI vigyeya: sa kruShNa: sarvasiddhida:|| kalpavruksha at bottom; clothes mark on the sides; back side minute chakras at left or right;;1v-2c
kruShNa govarddhana gOpAla: 1. vartulo mastake nimna: pArshve rajatabinduka: | govardhanAkhyo gopAlo dhIrgharekhA tu dakShiNe || sarvakaShTavinAsha: syAt godhAnyadhanavardhana:|| 1.round/oval blue-black color body; depressed head; silver/white dots on the sides; right sides good rekas; 1v-2c
kruShNa govarddhana: 3. svarNabindusamAyukto vanamAlAvibhUShita: | govardhanadharo devo gobhUdhAnyavardhana: ||  3)golden spots;vanamala;1v-sc
kruShNa govarddhana: gOkarNasadrusham vaktram bahurUpam visheShata:| suvarNarUpya bindvADyam catushcakrAdikam bhavet| kalashAnkashca devesha: suvarNa sadrusha: prabha:|| cow ear shape opening; many shapes; golden or white spots two; 2 chakras in 1 vadanas; pot sign; golden hue; here 4 chakras means 4 signs viz, dots, kalasha etc and not 4 sud chakras (or it can be either in 1v -4c or 2v-4c also accr to sans expl)
kruShNa govarddhana: 2. ghanashyAmashcaturcakro bindudhvaya samanvita: | govardhanadhara: shrImAn sarvasoubhAgyavardhana: || 2)1 vadana 4 chakras or 2 vadanas 4 chakras;two dots; blue black color;2v-4c
kruShNa govarddhana: 4. dIrghAkAra: kruShNavarNashcatushcakrasamanvita: | UrdhvarekhAsamAyukta: pArshve rajatabinduka:|| elongated body; black color; 4 chakras;upward rekas and white dots;2v-4c
kruShNa kAlIya
mardana:
dakShAdi vAmaparyantam mukhAadhastAsushobhana:| rekhA: syAtkruShNavarNADyA: bindudvayavibhUShitA:|| kAlIyamardana: sAkShAtsarvArAtivinAshana: good rekas all over his body; left to right – top to bottom; two dots; black color;1v-2c
kruShNa kamsa
mardana:
pUrvabhAgaikavadana: pArshvaikavadanam bhavet| kamsamardI bhavetkruShNa: shuddhanIlAmbudaprabha: || front one opening; side one opening; 2 chakras each – 4 chakras; blue black color;
kruShNa kUrcAkAra
kruShNa:
kruShNa: pIta: krushatanurbhittipArshve dvicakrayuk| dvAratulyo bhavennAbhi: kUrcAkAram tu pruShTata:| kruShNo vruttAkrutistArkShya sarveShAm pApanAshana:|| black or yellow; thin body; two chakaras at the center in small vadana; grass like formation at the bottom; ;1v-2c
kruShNa lakShmI
gOpAla:
kukkuTANDasamopetam shrIkaro vanamAlayA| lAngalam veNucinham ca kunDalam pariveShTitam || lakShmIgopAlamityetaddurlabham bhuvanatraye| putralAbham tathA mokSham godhAnyadhanavardhanam || egg shaped; vanamala;kalpavruksha; flute;ear rings;;1v-2c
kruShNa madana
gOpAla:
yo gOpAla: pArshvabhAge taruyukta: sa kArShNivAn| sasyAnmadanagOpAlo mAlAkuNDala shobhita: | putrapoutradhanaishvarya sarvalokaika vashyada: ;black color; ear rings signs;kalpavruksha and vanamala;1v-2c
kruShNa pArijAtahara
kruShNa:
kruShNo ya: pArijAtADyam pArijAtahara: smruta: | brahmacaryavratasthena pUjanIya: prayatna: black color; parijata signs;;1v-2c; yati only
kruShNa rukmiNI
kruShna:
snigdham shyAmam mukham sUkShmam tapta jAmbUnadaprabham| samacakram sushobhADyam vAmapArshve sabindukam|| 2. ankusham vanamAlAm ca UrdhvarekhAsamanvitam| rukmiNI vallabham devam rukmiNIkruShNasamjakam|| blackberry shape;blue-black and smooth; small face; two equal chakras; left side dots; 2. ankusha, vanamala;upward looking rekas;;1v-2c
kruShNa sanAtana
kruShNa:
hiraNyagarbhasamkAsha: sthUlacakrasamanvita: | kruShNa: sanAtana: shrImAn aShTaishvaryaphalaprada: gold inside; big chakras; black color;;1v-2c
kruShNa santAna
gOpAla:
dIrghAkAra: kruShNavarNa: so arddhacandranibhAnana: | sa syAt santAnagopAlo putroutrAbhivarddhana:|| oval shaped; black; half moon like opening;;1v-2c
kruShNa shrIgOpAla: rekhAm pancAyudhadharam vanamAlAvibhUShitam | abjacinham sUkShma cakram kruShNamenam pracakShate|| etallakShaNasamyuktam dIrghAkAram mahodaram | shrIgOpAlamiti prAhu: sarekhAvamshanAlakam|| chakra, shanka, mace, padma, sword; vanamala;lotus;minute chakra;round body; big belly;big size;
kruShNa shuddha
kruShNa
samacakre dvAradeshe kruShNavarNa sushobhanam| sA kruShNamUrtirvigyeyA pUjitA soukhyadAyinI || equal chakras at entrance;black body;1v-2c
kruShNa shyAmarakta
gopAla:
arddhashyAmashcadho rakta: shankhacakradhanu: sharai:| dIrghasuShiravAnnAma gopAlo madanAhvaya: black and red bottom color; shanka, bow and arrows; two chakras; protruded head;1v-2c
kruShNa soubhAgya
varada
kruShNa:
unnata: pruShTabhAge syAd adhObhAge tu vartula:| nIlavarNapratIkAsho dhanurbANasamanvita:|| 2. sAmkusho vAmapArshve ca vanamAlAvibhUShita:| soubhAgyavarada: kruShNa: sarvasampatpradAyaka: 1. hump back; round bottom;blue color;bow and arrow; 2. elephant goad (ankusha) on left side;vanamala;;1v-2c
kruShNa syamantaka
hArI
asivarNam ca na sthUlo cakrabhAge atishobhana:| vanamAlAparivruta: pruShTe shrIvatsalAnchana: | syamantahArI vigyeya: puShTishrIkIrtido nruNAm|| charming; not big; vanamala; srivatsa mark at back;;1v-2c
kruShNa trailOkya
mohana
kruShNa:
kalpadrumam komalAngam vanamAlAvibhUShitam| kruShNavarNam tathA sUkShmam sUkshmacakreNa samyutam| 2. ankusham ca sharam cApam UrdvarekhAsamanvitam| trailokyamohanam kruShNam sarvasampatpradAyakam|| kalpavruksha;vanamala;minute chakras; ankusha;bow and arrow; upward rekas;1v-2c
kruShNa vamsha
gopAla
kruShNa
mUrti:
shyAmam snigdham tathA sUkShmam vanamAlAvibhUShitam| cakradvayam cAruveNum bindurayasamanvitam|| 2. vartulam sUkShmacakram ca UrdvarekhAsamanvitam | dhanurbhANasamAyuktam vamshagOpAlasamjakam|| 1.blue-black color;smooth;vanamala;minute chakras two;flute; dots; ;1v-2c  2)round; minute chakras; upward rekas; bow and arrow;;1v-2c
kruShNa veNu
gOpAla:
kruShNo atikruShNa: stUlo na krusho nAtishobhana:| daNDashrungayuta: pArshve veNunA shobhite mukhe|| sa gopAla iti prokto gobhUdhAnyaphalaprada: very black; bulky; not very attractive; mark of stick, horns and flute;1v-2c
kruShNa vijaya kruShNa dhAtrIphalasamAkAra: kruShNavarNenasangata:| dhanurbANa samAyuktO vijaya: kruShNasanjaka iti|| amla shape;size; black color; bow; arrow; 1v-2c
Advertisements