keshava murthy

keshava34

keshava (2) keshava

 

keshava 3

 

keshava 4

DSCN2839

 

Category Subcategory lakShaNa shloka Description
keshava keshava keshavamUrtir dvividhA bhinnalakShaNayogata: rAjatair bindubhir hemairancitam| sUkShmacakrakam vanamAlAvintam shyAmam keshavam paricakShate || white/silver and gold spots; minute chakras; vanamala; black color;
keshava keshava soubhAgyam keshavo dadhyAccatuShkoNo bhavettu sa:| raktabindudvayayutam shyAmo damtibhujopama: four corners; like a rectangle (shanka shape); red dots two; blue-black color body;
keshava keshava savartulastathA snigdha: pruShTe ca suShiram  bhavet (padmena lAnchita:)| nIlavarNastathA sthUlo vruttacakra: sushobhana: | keshavastu sa vigyeya: sarvadu:khavinAshana:|| round;smooth;large chakras; blue color;hole (or lotus) at bottom;
keshava keshava vAmapArshve sthite cakre rekhA caiva tu dakShiNe| rucira: suShirasnigdha: shobhana: susthirAsana:| soubhAgyam keshavo dadhyAccatuShkoNo bhavedyadi|| left side chakra; right side rekas;charming, stable and smooth; four cornered; hole
keshava keshava pUrva pashcimadigbhAge yasya cakrANi santi hi| keshavam nAma tam vidyAnmahAsoukhyapradAyakam|| two sides chakras
Advertisements