mlecchanAshI kalki:

kalki milechanashi

 

ankushAkAra kalki:

kalki ankushakara

Subcategory lakShaNa shloka Description
ankushAkAra kalki: indranIlanibho dhIrgho vanamAlAvibhUShita:| ankushAkAravadano dhanada: kalkivigraha:| sarvasoubhAgyado nruNAm sarvatra vijayaprada:|| (dIrghacakro UrdhvarekhA ankushAkAravadana: darmada: kalkivigraha:|) blue color; elongated body; vanamala; goad shaped vadana; upward rekha; large chakra
kalyANamUrti kalki: kalyANamUrtirUdhvoraShTa: kalkisanjanasannibha:| dIrghacakro UrdjvarekhAmka: sutIkShaNo vijayaprada: large chakra; upward rekas; sharp body
kuntAyudhA kalki: rekhAdvya samAyukto rekhA kuntAyudhAkruti:| shvetavarNo dIrghamukha: kalkirityabhidhIyate|| spear shaped body(long and pointed end); white color; long face; two rekas
mlecchanAshI kalki: atiraktam sUkShma bilam spaShTacakram sthirAsanam| krupANAkrutikA rekhA dvArasyopari mastake| mlecchanAshI bhavetkalki: kalou kalmaShanAshana: || 1.very red; minute vadana; large charka; stable seated; sword rekha near vadana;
mlecchanAshI kalki: 2.sUkShmA mAlA spaShTacakram dvArapArshve sa khaDgakam| mlecchanAsham vijAnIyAtkalikalmaShanAshaka:|| small vanamala; large chakras at opening; sword
svarNa kalki: svarNakumkuma sammishra kAntirvA api sunirmalam| golden and red mixed color stone
Advertisements