shrIprada janArdana:

janardana shriprada

janArdana:

janardana (2)janArdhana

janardana 5janardana

shirashyAma  janArdana:

janardana shirashyama

 

putralAbha janArdana:

janardana putralaba2

Category Subcategory lakShaNa shloka Description
janArdana putralAbha: dvAradvaye catushcakra: samadvAravibhUShita:| janArdana: sa vigyeya: putralAbham prayacchati|| two equal vadanas; 4 chakras
janArdana shira:shyAma: janArdano nAma deva: shira:shyAma: suvarNaka:| vAsudevaphalam yatra janmamrutyujarApaham|| yellow color body; black color on top; 2 vadana – 4 chakras
janArdana shrIprada: pUrvabhagaikavadanam pashcAdekAsya samyutam| janArdanashcatushcakra: shrIprado ripunAshana:|| one vadana in right and one in left; 4 chakras
janArdana utpalaprabha: antarlakShyam catushcakram shItalam cotpalaprabham| janArdanam vijAnanti vanamAlAvibhUShitam| shankhacakragadAbjamAlAnko nIlasthUlAkruti:shubha:| janArdana iti khyAto himAmshuparishItala:|| (rekhanirmitam shankhAdi) big size, bluish and cold to touch; shiny and charming like water lilly; vanamala; shanka, mace; 2 vadana – 4 chakras
janArdana dvAdasha cakra: dvAraShaTkasamAyuktam cakradvAdashakojvalam| vanamAlAyutam salakShaNamAhu: sarve janArdanam|| 6 vadana – 12 chakras; vanamala;
janArdana nIlotpalajanArdana: nIlotpaladalaprakhyam nAtihrasvasmitAnanam| janArdanam gruhasthAnAm akhilArthasahasradam|| blue lilly color; not very small; 2 vadana – 4 chakras
janArdana janArdana: janArdanam vijAnIyAdvanamAlAvibhUShitam| UrdhvAdho dve same vaktre sUkShmacakrai: sucinhita:|| vanamala; minute chakras two each on top and bottom equal vadanas;
janArdana janArdana:  shyAmam sthUlam mahAsnigdham madhyacakram sushobhanam| devam janArdanam nAma mahAlakShmIpradAyakam|| blue-black; big; very attractive; center chakra;
janArdana janArdana: dvAradvaye catushcakro janArdana iha ucyate| cakradvayam madhyagatam cakradvayam ca pruShTata:|| center vadana two chakras; bottom vadana two chakras
Advertisements