hamsa murthy (thumb rule : Shaped like a bow – letter ‘D’)

hamsa2 hamsahamsa 3

Subcategory lakShaNa shloka Description
hamsa: hamsastu dhanurAkAro nIlashveta vimishrita:| cakra padmAsanopeta: kevalam mokShado bhavet|| D-shaped like bow; blue and white mixed color; chakras with the lotus like joint;
hamsa: hamsa: shankhAkrutishcaiva nAbhicakrastathOnnata:| dakShiNe dhanuShAkAro vAme kumudapuShpakam| drushyate bhinnavarNastu mokShavargaprada: shubha:|| shaped like a shanka;mixed color; chakcra at the center; left side kumuda flower and right side bow sings;1v-2c+1

 

Advertisements