ananta murthy (thumb rule : 14 or more chakras; many color; 

shuddhAnanta:

ananta shudda

ananta:

ananta2 anantaananta 4ananta23

 

Subcategory lakShaNa shloka Description
ananta: pancabhedAstadA ananto nAnAvarNasamanvita:| caturdashabilopeta: dvAracakreNa lAnchita: nAnAvarNo hyanantAtmA nAnAbhogena cinhita:| dhvajAkArasthitA rekhA lakShyate madhyadeshata:|| many colors; 14 openings; chakras at the entrance; many colors; flag sign at the center
ananta: trayodasham mahApuNyam caturdashamahAphalam| pItavarNam tathA kruShNam bahuvarNam ca shyAmalam|| cakram shankam ca padmam ca vanamAlAvibhUShitam| anantamUrtirvigyeyA sarvakAmaphalapradA| anantashAyinam sthUlam cakram candrasamadyuti: 13 or 14 chakras; black or yellow or many colors; shanka and lotus signs; vanamala
ananta: dAridrayanAshanam pumsAm AyurArogyamokShadam| nAnAvarNa samAyuktam nAgenAtha viceShTitam| sa prayatnena pUjyAtmA shilA snigdhA ca shItalA| caturdashadvi prabhruti vimshadvA cakralAnchitam| nAnAvarNA hyanantAtmA nAgabhogena cinhitA| anantamUrtirvigyeyA sarvakAmaphalapradA || many colors; snake sign; smooth and cold to touch; 14 to 20 chakras
ananta: dIrghAkAram mahAsthUlam saptacakrasamanvitam| athavA aShTacakram tu dashacakram shubhAvaham|| elongated body; big size; 7 or 8 or 10 chakras
ananta: pradakShiNAvartakruta vanamAlAvibhUShita:| kruShNavarNayutashcApi dhanadhAnyasukhaprada:| pUjanIya: prayatnena sthira: snigdhashca vartula:|| round shape; smooth; stable seated; circular vanamala; black color
ananta: nAnAvarNaanantanca nAgabhOgenacinhitam| anantamUrtisambhinnam jAnIyu: sarvakAmadam|| varigated (many) colors with snake signs;
shuddAnanta: dhvajAkArayutA rekhA lakShyate madhyadeshata:| sheShAkArO mahAsthUla: saptacakra samanvita:| ananta iti vikyAta: sarvasampattidAyaka:|| flag sign in center; snake shape; very big size; 7 chakras
shuddAnanta: tatraikAdashacakra: shivanAbhiyukta: san rudrAnantO anyathAtu shuddhAnanta: 11 chakras with shiva nabhi then rudra ananta;  else if without shiva nabhi then it is shuddaananta
Advertisements